บัตรอิออน

Are you the owner of this number?

หมายเลขที่ถูกบล็อกบ่อยๆ

052 082 200, เชียงใหม่/เชียงราย/ลำพูน/แม่ฮ่องสอน